Deklaracja dostępności serwisu

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej FyrtelGlowna.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe używane w serwisie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Pomiędzy linkami w
serwisie oraz aktywnymi elementami formularzy nawigujemy za pomocą klawisza TAB (nawigacja powrotna: SHIFT +
TAB). Do wybranego linka przechodzimy za pomocą klawisza ENTER. Podobnie, za pomocą ENTER, akceptujemy
wypełniony formularz, np formularz wyszukiwania. W przypadku występujących w serwisie galerii, po wyborze zdjęcia, jego powiększoną wersję wraz z dodatkowym opisem, aktywujemy za pomocą
ENTER. Następnie nawigujemy pomiędzy zdjęciami za pomocą klawiszy strzałek PRAWO / LEWO. Z każdego okna popup w
serwisie (galeria zdjęć, panel z formularzem wyszukiwania) wychodzimy za pomocą klawisza ESCAPE (ESC).

Mechanizmy ułatwiające dostęp

Serwis zawiera mechanizmy umożliwiające dostęp do zawartych w nim treści. W szczególności
są to:

 • nawigacja jest możliwa bez użycia myszki, tylko za pomocą klawiatury,
 • również formularze, w tym w szczególności formularz wyszukiwania można obsłużyć klawiaturą,
 • możliwość kilkukrotnego powiększenia tekstu na stronie za pomocą skrótu CTRL+,
 • zdjęcia w serwisie są opatrzone opisami alternatywnymi (pole ALT), w szczególności dotyczy to zdjęć, które
  mają znaczenie informacyjne – np. stanowią integralną część treści artykułu lub są elementem galerii
  artykułu,
 • linki nie zawierające tekstu (np. linki w formie ikon graficznych) są uzupełnione o atrybut TITLE, podobnie
  linki zawierające kompleksowe treści graficzno – tekstowe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres email redakcja@fyrtelglowna.pl. Tą samą
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie
  alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym wnoszącego
żądanie i przekaże informację kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej
nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego
pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
 • Adres: ul. Główna 42, 61-007 Poznań
 • E-mail: smak@animatorzysmak.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw
Obywatelskich
.